Rugsėjo 1 d. Kūrybinių darbų parodos „Paberžės dvasia“ atidarymas

Rugsėjo 5 d. 18.00 val. Baisogalos kultūros centre vyko kūrybinių darbų parodos atidarymo renginys. Direktorė Erika Liukienė kreipėsi į susirinkusius Tėvo Stanislovo žodžiais: ,, Būk jūra. Visada būk. Tebūna tau atleista už paklydimus. Pirmyn, jaunasis žmogau! Kad niekad nenorėtum būti paprastu tvenkiniu, kad netaptum maurais užklotu liūnu, kad netaptum visas pamazgas su savim nešančiu, o vasarą išdžiūstančiu upeliu. Ir, ak, kad vieną dieną rastum krantą. Kad rastum kur priglusti ir atsikvėpti prieš naują kelionę“. Prasmingus žodžius palydėjo meno vadovių Neringos Bernadickienės, Astos Jurevičienės ir koncertmeisterės Rasos Vaigauskaitės atliekami kūriniai.

Baisogalos Parapijos klebonas, kunigas Arūnas Urbelis kalbėjo: ,,Tėvo Stanislovo gyvenimas, Paberžės dvasia ir atminimas žmonių širdyse yra fenomenas. Daugybė žmonių prisimena susitikimus su Tėvu Stanislovu, jo paprastumą ir išmintį“.

Direktorė pristatė birželio 20-21 d. vykusio Radviliškio miesto kultūros centro ir Radviliškio krašto dailininkų bendruomenės respublikinio dailės mokytojų ir dailininkų seminaro-plenero „Kurkime kartu 2022“ parodą ,,Paberžės dvasia“. Tai „paroda, kuri mums visiems artima ne tik atstumo prasme… Mes matome tradicinio, dvyliktą kartą vykusio plenero kūrybinius darbus. Plenero organizatoriai, seminaro lektoriai, dailininkai: Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos dailės mokytoja Jolanta Akučkienė ir Radviliškio dailės mokyklos mokytojas Ramūnas Dagys, kurie  užsibrėžė tikslą aplankyti sakralinį-istorinį kompleksą Paberžėje (Kėdainių raj.), geriau pažinti garsią piligrimystės vietą, apžiūrėti išsaugotus istorinius ir kultūrinius paminklus, kraštovaizdį, atrasti įkvėpimo ir idėjų kūrybiniams darbams“.

Prie šios parodos atsiradimo labai daug prisidėjo Radviliškio miesto kultūros centro direktorės pavaduotoja Svetlana Viluskienė, kuri ne tik palaiko menininkų iniciatyvas, bet pati stengiasi suburti ir įtraukti krašto menininkus į įvairiausius projektus. Anot jos, labai svarbu ir smagu, kad paroda keliauja, kad prieš dvylika metų parodyta iniciatyva įgauna pagreitį, kad kūrybiniai darbai kasmet įprasmina naujas idėjas.

Apie savo kūrybinius darbus, apie laiką, praleistą plenere pasisakė darbų autoriai, kurie atvyko į renginį – Inga Ginkevičiūtė, Audronė Kudžmaitė, Kęstutis Kasperavičius, o savo kūrybos dainą ,,Aš negaliu pamiršti“ atliko Adelė Kablytė.

Renginyje  didelis dėmesys buvo skirtas Tėvui Stanislovui, kurio pa­stan­go­mis Pa­ber­žė ta­po gy­vy­bės ir žmo­giš­ku­mo sa­la ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir pla­čiai pa­sau­ly­je ži­no­mu dva­sios cent­ru. Se­na me­di­nė Pa­ber­žės baž­ny­čia pi­lig­ri­mų šir­dy­se išau­go iki Ka­ted­ros, o Tė­vas Sta­nis­lo­vas už­si­tar­na­vo aukš­čiau­sią ti­tu­lą, apie ko­kį ga­li sva­jo­ti dva­si­nin­kas. Jis ta­po Žmo­nių ku­ni­gu. Tė­vas Sta­nis­lo­vas dar gy­vas būdamas ta­po le­gen­da. Parodos atidarymo renginyje buvo galima susipažinti su Tėvo Stanislovo rašytomis knygomis bei knygomis apie jį. Tė­vas Sta­nis­lo­vas sa­ky­da­vo: „Kai ma­ne mi­nė­si­te, kal­bė­ki­te ne apie ma­ne, bet ma­no nu­veik­tus darbus“. Tarsi tąsą šiai minčiai choreografinę kompoziciją ,,Baltas paukštis“ šoko kultūros centro šokių kolektyvų dalyvės Dominyka ir Evelina (vadovė Jūratė Kačiukevičienė).

Dėkojame menininkams, pasidalinusiems savo įžvalgomis ir prisiminimais,  kultūros centro meno vadovams, darbuotojams ir mėgėjų meno kolektyvų dalyviams, bibliotekininkei Alvydai Žižniauskienei,  visiems atvykusiems į renginį,  kurie neabejingi kūrybai ir prasmingam dialogui.

Paroda pasigrožėti galima iki rugsėjo 30 d.

Parengta pagal BKC informaciją